Kurzy

Rezonance pohybu
kurz současného tance a improvizace pro dospělé

Otevřeno netanečníkům, začátečníkům, všem bez rozdílů zkušeností. Vnímat pohyb, pozorovat, ladit se. Drobné anatomické impulzy jako inspirace pro tanec. Zaměření na detail. Tanec na vlně dechu. Dech, který tělo oživuje, poponáší, pomáhá plynout, je rytmem, přináší uvolnění. Tanec v kontaktu se zemí, která nás nese, podpírá, učí tělo organizovat, předává informaci o gravitaci a učí tak tělo pracovat efektivně, ekonomicky. Tanec a prožitek prostoru. Prostor uvnitř našeho těla, jeho prožívání, přelévání a tvarování. Prostor vně-vědomí směrů a drah formuje pohyb. Cestou do prostoru můžeme letět, skočit, padat…Tanec a dotek, který tělo probouzí, učí, jemně vede, je informací, tanec se pak stává komunikací, nasloucháním sdílením se, bytím spolu. Principy současné taneční techniky v krátkých pohybových vazbách. Práce s konkrétním pohybovým materiálem. Cesta krajinou těla. Protažení, uvolnění, aktivita svalů, práce s kvalitou pohybu. Improvizace je bytí v přítomnosti, naslouchání intuici, je prožitek, zkušenost, nalézání vnitřní inspirace.

 

Atelier tance pro děti
Zaměřeno na proces, prožitek, svobodné objevování pohybu, kreativitu, hru

Obsahem kurzu je tvořivá taneční výchova, základy současného tance a improvizace.  Tanec jako somatické učení. Cesta krajinou těla, pohybová laboratoř. Prostor pro hru v pohybu, tanci. Prostor pro spontaneitu, živost, svobodný projev a objevování pohybových principů, rozvoj kinestetického vnímání a možností těla, rozvoj jedinečného potenciálu. Tělo v prostoru, vnímání dynamiky pohybu, cítění rytmu, vnímání hudby, vztahy a komunikace skrze tanec, koordinace, probouzení smyslů, tvůrčí myšlení. Propojení pohybů v drobných pohybových variacích.

Kreativní tanec a pohyb pro děti (Kamila Kutálková)

V hodinách se děti seznamují se základy současného tance a s taneční průpravou. Každý má prostor pro svou cestu, na které se setkává s ostatními, komunikuje s nimi a opět obohacen se vydává dál. To vše v klidném, bezpečném a radostném prostředí. Práce je detailní, zabýváme se postupně možnostmi pohybu jednotlivých částí těla, objevujeme jejich nové pohybové možnosti, zcitlivujeme je skrze dotek a impuls. Když si představíte lidskou kostru, je tato práce zkoumání nevyčerpatelná a stále dobrodružná. Každý máme jiné pohybové návyky. Je pro mě velkým přínosem pozorovat jedinečnost každého dítěte v tanci a jemně ho vést k harmonizaci pohybu. V hodinách je prostor pro svět každého z dětí. Fantazie je naší pomocnicí a my jí pomáháme projevit se v plné své pestrosti. Tanec zahrnuje celou osobnost dětí, propojuje, vede k poznání sebe i druhých, řekne i to, co slovy nejde.